Radhika & Vidit, Pune

Shana & Sam, Goa

Nive & Josh, Madurai

Ruchie & Vishal, Kaziranga

Nimisha & Ashish, Mumbai

Priyanka & Eric, Mysore

 

Deepsha & Rohan, Kaas