Rohini & Saurav, Delhi

Mumu & Varun, Bangalore

Nive & Josh, Madurai

Tessha & Deepak,

Kovalam, Kerala.

Richa & Arjun, Delhi

Radhika & Vidit, Pune

Ruchie & Vishal, Kaziranga

Sushma & Tarang, Bangalore

Supriya & Neelesh, Kolhapur